Testování drog: Důkazy jsou na cestě

5. 12. 2023, původně vydáno 11. 5. 2021 | Fiona Measham & Gavin Turnbull | 6 minut čtení

Testování drog (drug checking) má bohatou historii trvající více než šest desetiletí. První vlna „pouliční analýzy drog“ a „acid rescue“ se objevila v USA a Nizozemsku na přelomu 60. a 70. let; následovala druhá vlna služeb testování drog spojená s extází a dalšími tanečními drogami v Evropě od 80. let; a třetí vlna „bezpečnostního testování“ zavedená v posledních letech ve Spojeném království, Austrálii, Severní a Jižní Americe v reakci na nárůst nových psychoaktivních látek. Navzdory této historii zůstává v mnoha zemích sporná; tam, kde funguje, je politicky, právně a obchodně citlivá; a převážně ji zajišťují specializované neziskové nevládní organizace.

Klíčovými rysy testování drog je, že jde o zdravotní službu kombinující chemickou analýzu rizikových látek předložených veřejností s individuálně přizpůsobenými zdravotními konzultacemi, jejichž hlavním cílem je omezit škodlivé užívání drog. Hlavním rysem je přímá spolupráce s lidmi, kteří drogy užívají. Tím, že uživatelé budou mít lepší informace o svých látkách, lze snížit rizika předávkování či užití nesprávné látky, případně jiná rizika, vzniklá na černém trhu.

Nezisková nevládní organizace The Loop zavedla ve Spojeném království v roce 2016 komunitní kontrolu drog (zveřejněná hodnocení viz zdezde). Nejnovější zjištění organizace The Loop se hlouběji zabývají chováním uživatelů a kladou si otázku, co se děje poté, co lidé využijí službu kontroly drog? Studie porovnává 10 klíčových (pozitivních, negativních a neutrálních) výsledků služby The Loop, která v roce 2017 oslovila téměř 3 500 návštěvníků festivalů, s následným průzkumem u dílčího vzorku o tři měsíce později, aby zjistila, jak kombinace výsledků testů a individuálních zdravotních konzultací ovlivnila jejich následné užívání drog a strategie řízení rizik.

JAKÉ JSOU FUNKCE SLUŽBY KONTROLY DROG?

Na celém světě existuje více než 30 specializovaných nevládních organizací zabývajících se kontrolou drog a existuje mnoho různých modelů a provozních charakteristik. Služba The Loop využívá mobilní laboratoř na místě, v níž pracují týmy až 30 chemiků využívajících model s více technologiemi. Předložené vzorky látek jsou testovány a výsledky zpracovány s cílem získat co nejrychlejší a nejpřesnější identifikaci obsahu a síly za účelem poskytnout informace pro zdravotní konzultace.

Výsledky testů jsou uživatelům služeb sděleny přibližně o hodinu později během individuálně přizpůsobených „krátkých intervencí“ trvajících přibližně 20 minut. Tato sezení mají velmi široký záběr a zprostředkovávají je multidisciplinární týmy až 30 kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (včetně lékařů, zdravotních sester, farmaceutů, psychiatrů, sociálních pracovníků a odborníků na užívání návykových látek). Je zde prostor pro dotazy, bezpečnou likvidaci dalších látek a nasměrování a doporučení na podpůrné služby. Konzultace jsou bezplatné, anonymní a nehodnotící, což jsou důležité prvky pro zajištění vysoké návštěvnosti a vysoké důvěry veřejnosti v tuto novou zdravotnickou službu, a to zejména vzhledem k tomu, že více než 96 % uživatelů služby nikdy předtím nehovořilo se zdravotníkem o svém užívání alkoholu nebo jiných drog. Služba oslovila lidi, kteří nebyli v kontaktu se službami zaměřenými na zneužívání návykových látek, a také ty, kteří začali s užíváním drog dříve, s průměrným věkem 23,5 roku a mediánem 21 let.

DOPAD KONTROLY DROG

Naše studie porovnávala záměry a jednání uživatelů služeb při krátké intervenci s následným průzkumem provedeným o tři měsíce později, který zkoumal výsledky po sezení a změny v uplynulých měsících. Zjistili jsme, že jednotlivé výsledky odpovídaly dřívějším záměrům a že uživatelé služeb se řídili radami týkajícími se snižování škod, které obdrželi na festivalu. Více než polovina z nich se zbavila látek, které označila za jiné, než jaké si koupila nebo očekávala, čímž se snížilo riziko otravy. Téměř polovina snížila dávkování a prodloužila dobu konzumace, čímž snížila riziko předávkování. To se týkalo zejména těch, jejichž vzorek byl silnější než očekávaná látka, přičemž téměř tři čtvrtiny užily méně látky nebo ji neužily vůbec.

Zjistili jsme také, že u velké menšiny tyto postupy řízení rizik pokračovaly i po skončení festivalu, takže uživatelé služeb nejenže byli opatrnější při užívání drog; snižovali dávky, dodržovali rady pro snižování škod a upozorňovali své přátele na rizikové látky, ale také se těmito radami řídili i o tři měsíce později. Studie vedle toho, že užívání drog na festivalu je společenskou aktivitou, naznačuje, že kontrola drog může být také společenskou aktivitou a že diskuse o harm reduction pokračují v rámci přátelských sítí osobně i prostřednictvím sociálních médií ještě dlouho po skončení testování na festivalu.

CO SE MŮŽEME NAUČIT OD LIDÍ, KTEŘÍ UŽÍVAJÍ DROGY?

Studie poskytuje pohled na rozhodování při užívání drog a zpochybňuje některé převládající stereotypy o lidech, kteří drogy užívají. Pokud mají uživatelé služeb příležitost, naslouchají radám v oblasti harm reduction a jednají podle nich. Uživatelé drog v této studii byli obezřetní, opatrní a uvážliví. Hodnota kontroly užívání drog tedy spočívá v tom, že může snížit riziko otravy a předávkování, poskytnout první příležitost k diskusi o užívání alkoholu a jiných drog se zdravotníky a zprostředkovat lidem kontakt s protidrogovými službami pro budoucí zapojení, přičemž tuto nabídku využil více než jeden z dvaceti uživatelů služeb. Tato studie navíc zpochybňuje některé stereotypy o mladých dospělých, zejména s ohledem na to, že mladší návštěvníci festivalů častěji využívali služeb The Loop. Pokud byli ošizeni těmi, kdo jim drogy prodával, látku spíše neužili, když zjistili, o jakou se jedná.

Efekt kontroly drog můžeme pozorovat také v rozvoji vazeb směrem ven ze služby. Uživatelé služby se o získané informace podělili se svými přáteli a také se svým dodavatelem. The Loop sdílela výsledky testů s pohotovostními a podpůrnými službami, sítěmi dohledu nad veřejným zdravím, systémy včasného varování (red alert) a se souhlasem zúčastněných stran i s širšími komunitami uživatelů a prodejců drog prostřednictvím pohotových, na důkazech založených, nemoralizujících upozornění, která příležitostně zasáhla více než půl milionu diváků. Kontrola drog tak má potenciál sahat daleko za hranice festivalových oblastí a snížit rizika otrav a předávkování nejen u návštěvníků festivalů, a to v době, kdy je ve Spojeném království stále rekordně vysoký počet hospitalizací a úmrtí souvisejících s drogami.

OSLOVENÍ KRITIKŮ KONTROLY DROG

Studie se zabývá řadou obav vznesených v souvislosti s kontrolou drog:

„Jak víme, že to funguje?“ Kritika předchozích hodnocení kontroly drog spočívala v jejich zaměření na záměry uživatelů služeb, které se nemusí naplnit. Tato studie nezjistila žádný statisticky významný rozdíl mezi záměry při krátké intervenci a chováním uváděným zpětně. Uživatelé služeb uváděli řadu krátkodobých i dlouhodobých chování vedoucích ke snižování škod, která byla výsledkem využívání služby The Loop.

„Neměli byste říkat, že drogy jsou bezpečné.“ Služba The Loop pro kontrolu drog výslovně říká všem uživatelům služeb, že každé užívání drog s sebou nese riziko a že nejbezpečnější je drogy vůbec neužívat. Těžištěm jejích konzultací je komunikace o rizicích, včetně diskuse o rozdílných rizicích, která představují vyšší dávky a záměna látek. Studie ukazuje, že tato komunikace o rizicích je účinná, protože se snížila jak spotřeba neznámých látek, tak dávkování – více než polovina lidí látku zavrhla, pokud byla jiná, než se očekávalo, a další 2/5 užily méně i pokud látka odpovídala očekávání – tedy potenciálně se snížil počet otrav, respektive předávkování. Po více než 3 měsících 1/5 stále užívala menší dávky.

„Kontrola drog se zaměřuje pouze na jednu drogu, a proto neřeší problém užívání více drog a polysubstancí (s alkoholem).“ Služba poskytuje konzultace týkající se zdraví v souvislosti s užíváním více drog a upozorňuje uživatele služeb nejen na jednotlivé problematické látky, ale také na problematické kombinace. Studie zjistila, že uživatelé služeb naslouchali a reagovali odpovídajícím způsobem, přičemž 4 z 10 uvedli, že byli na festivalu opatrnější, pokud jde o užívání více drog, a 3 z 10 byli opatrnější i o tři měsíce později.

„Účinky jednotlivých drog na jednotlivé uživatele drog jsou příliš široké na to, aby mělo všeobecně platné poradenství nějakou hodnotu.“ Individuálně přizpůsobené krátké intervence v rámci projektu The Loop provádějí zdravotničtí pracovníci, kteří mají kvalifikaci a zkušenosti s řešením právě těchto otázek. Zkoumají se interakce mezi drogami a anamnézou, užíváním léků, pohlavím, věkem, tolerancí, BMI, alkoholem a hydratací, což je důvod, proč jsou na místě vždy přítomny multidisciplinární týmy, které jsou schopny informovaně, důvěrně a bez odsuzování zodpovědět velmi širokou škálu otázek, které chtějí uživatelé služeb probrat.

„Vede kontrola drog k nezamýšleným důsledkům?“ Pozoruhodné je také to, že studie zjistila minimum důkazů o tom, že by kontrola drog měla nezamýšlené důsledky, přičemž jen velmi málo uživatelů služeb si po využití služby kontroly drog koupilo více drog nebo užilo větší dávky.

DŮSLEDKY PRO BUDOUCNOST

Kontrola drog, ať už na základě událostí, nebo komunitní, může významně přispět k celkové reakci na snižování škod na neregulovaném trhu s drogami, zejména v kontextu vysoké variability obsahu a síly drog. Ačkoli současný model služby drug-checkingu je stejně tak reakcí na důsledky prohibice a neregulovaného trhu jako na užívání drog lidmi, studie také ukazuje potenciální hodnotu poctivých a dostupných informací. Ty najdou uplatnění při zdravotním poradenství bez ohledu na legislativní a politický rámec.

Účinné zavedení kontroly drog závisí na silné důkazní základně, která by podpořila politická, praktická a licenční rozhodnutí v této oblasti. Právní jasnost, finanční zajištění a systémový závazek chybí téměř ve všech zemích, kde v současnosti funguje drogová kontrola. Na malých nevládních organizacích tak leží břemeno působit v šedých oblastech politiky a legislativy s cílem řešit škody související s drogami a zároveň se snažit vytvořit důkazní základnu pro získání větší politické podpory.

Jeden z nejoptimističtějších nedávných vývojů se odehrál na Novém Zélandu, kde tamní ministerstvo zdravotnictví vytvořilo speciální systém licencování kontroly drog. To poskytuje příležitost zvážit minimální standardy a osvědčené postupy v oblasti testování a konzultací, právní ochranu uživatelů služeb i personálu a začlenění kontroly drog do hlavního proudu veřejného zdraví. Bez široké podpory pro ty, kdo se snaží rozvíjet praxi a důkazy, se proces formalizace praxe do politiky stává – v některých případech možná záměrně – složitým a zdlouhavým, zatímco jsou lidé nadále zbytečně poškozováni užíváním drog často neznámého obsahu a síly.

Nejnovější výsledky projektu The Loop ukazují nejen to, že chemická analýza v kombinaci se zdravotními konzultacemi má potenciál krátkodobě i dlouhodobě snížit škody související s užíváním drog, ale také to, že lidé, kteří užívají drogy, se rozhodují tak, aby maximalizovali požitky a minimalizovali rizika spojená s užíváním drog, pokud jim k tomu je dána příležitost.

Další informace naleznete na internetových stránkách The Loop. Za zmínku stojí i web organizace Transform o kontrole drog. Zajímavý pohled mimo striktní prohibiční strategie nabízí publikace „Jak regulovat stimulanty: Praktický průvodce“. Get your drugs tested. Say #knowToDrugs.

Celá studie (s placeným obsahem)

Z originálu „Drug Checking – The Evidence is Building!“ přeložil Radek Cieslar. Za poskytnutí materiálů děkuji členům z The Loop a Transform. Kartičku s riziky drogových kombinací lze dostat na našich akcích. Ukončeme válku proti drogám. End the drug war.


Pomozte nám šířit svobodu

Podpořte Students for Liberty v naší činnosti. Díky soukromým příspěvkům můžeme nadále publikovat obsah, vydávat tištěné materiály a pořádat vzdělávací akce. Budeme taky velmi rádi, pokud nám pomůžete rozšířit obsah mezi další lidi.

Podpořte nás Sdílet na Facebooku

Sledujte nás!

Naši aktivitu můžete sledovat taky na sociálních sítích!


Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.