Svět bez cen: Ekonomická kalkulace v Sovětském svazu

6.9.2023, původně vydáno 1.8.2017 | Michael Rieger | 8 minut čtení

SSSR se snažil plánovat své hospodářství bez cen kapitálových statků. To se mu nepodařilo, což potvrzuje vědecké poznatky Ludwiga von Misese.

V nedávném podcastu Free Thoughts upozornil vědec z Cato Institute Andrej Illarionov, bývalý ekonomický poradce Vladimira Putina, na zvláštní aspekt sovětského ekonomického systému, který jeho tazatele ohromil. Když mluvil o svém studiu ekonomie na vysoké škole, Illarionov prohlásil: „Ceny se nestudovaly. Ceny byly zakázané.“1

Sovětská ekonomie neumožňovala peněžní kalkulaci ani řádný cenový mechanismus. Sovětský svaz používal systém centrálního plánování nazývaný materiálová bilance, který vyrovnával celkovou produkci ekonomiky s celkovými vstupy, což teoreticky umožňovalo co nejspravedlivější rozdělení zdrojů a eliminaci plýtvání. Sovětská zkušenost, poznamenaná chronickým nedostatkem a stagnací, však byla naprostým neúspěchem. Tento článek se bude zabývat sovětským systémem materiálové bilance a jeho nedostatky z rakouské perspektivy, včetně dobových postřehů ekonomů Ludwiga von Misese a F. A. Hayeka.

Sovětská vláda v souladu se zásadami socialismu2 vlastnila a kontrolovala veškerý průmysl v zemi. Ekonomiku řídil Gosplan, centrální plánovací agentura, která stanovovala úroveň výroby, mezd a cen. Pro sovětské ideology měl Gosplan nahradit volný trh, maximalizovat efektivitu výroby a umožnit spravedlivější rozdělování zboží a služeb. K dosažení tohoto úkolu Gosplan využíval systém materiálních bilancí.

Takto začal Gosplan pracovat krátce po nástupu Josifa Stalina k moci. S využitím rozsáhlé byrokracie Gosplan odhadoval veřejnou poptávku po zboží a zohledňoval úvahy vysoce postavených vládních úředníků, aby určil celkovou produkci zboží na celý rok. Ústřední plánovači pak sestavovali bilance pro každou komoditu, v nichž uváděli celkový výstup komodity a celkové vstupy potřebné k výrobě požadovaného výstupu. Celý systém „fungoval“ tak, že se všechny bilance vyrovnaly současně, což byl herkulovský úkol vzhledem k tomu, že Gosplan sestavoval bilance pro téměř dvacet tisíc různých komodit. Vycházelo se z toho, že díky účtování všech zdrojů jediným centrálním orgánem může Gosplan eliminovat plýtvání a zajistit, aby každý zdroj mohl být plně využit.3 Druhý krok spočíval v tom, že Gosplan jednal s regionálními správami a řediteli závodů, aby určil, co se kde bude vyrábět a co je třeba udělat, aby bylo zajištěno splnění výrobních cílů. Právě zde se začaly projevovat mnohé problémy s plánováním materiálové bilance.

V roce 1920, tedy více než deset let před zavedením tohoto systému a necelé tři roky poté, co se bolševici poprvé chopili moci, napsal Ludwig von Mises článek „Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství“, který posloužil jako základ jeho knihy Socialismus. Mises v něm identifikoval dvě hlavní vady socialistického plánování: neexistenci peněz jako prostředku kalkulace a směny, a tedy neschopnost socialistického systému správně alokovat kapitálové statky.4 Vzhledem k tomu, že úroveň výroby již byla stanovena Gosplanem, neexistovaly trhy, které by určovaly nabídku a poptávku, a tudíž ani ceny. V Sovětském svazu sice existovaly peníze jako prostředek směny za spotřební zboží, ale dělníci byli odměňováni podle „hodnoty“ své práce, nikoliv podle mzdy stanovené trhem. I když bylo používání peněžních prostředků pro spotřební zboží efektivnější než Misesův hypotetický příklad výměny „kupónů“ a kalkulace v naturáliích, základní problém byl stejný.5 Protože peníze existovaly v Sovětském svazu pouze jako výraz práce, nemohly být použity k racionálnímu posouzení hodnoty zboží. Jak uvedl Mises: „V socialistické pospolitosti, která … považuje za nemožné používat peníze jako vyjádření ceny výrobních faktorů (včetně práce), nemohou peníze hrát žádnou roli v ekonomické kalkulaci.“ (Originální znění je k nahlédnutí zde.)6

Mises však tvrdil, že i v případě neexistence peněžní kalkulace by bylo možné mít systém směny spotřebních statků. Soudruzi by stále mohli mezi sebou směňovat tak, aby každý mohl dosáhnout svého maximálního možného užitku v rámci přísných omezení tohoto systému, a sovětské používání peněz by umožnilo větší flexibilitu, než si představoval Mises. Pro kapitálové statky však žádný takový systém neexistoval. Protože výrobní prostředky byly pod kontrolou státu, tvrdil Mises, kapitálové statky mohly být převáděny pouze interně. Když v Sovětském svazu Gosplan špatně přiděloval kapitálové statky podnikům, podniky často mezi sebou směňovaly, aby každý z nich měl ty kapitálové statky, které potřeboval k tomu, aby co nejlépe splnil své výrobní kvóty.7 Protože však veškeré kapitálové statky vlastnil stát, výměna mezi podniky byla v podstatě jen přemístěním státního majetku. Jak předpověděl Mises, Gosplan tak nebyl schopen určit, zda je výroba efektivní, nebo neefektivní. Zatímco manažer soukromého podniku mohl měřit efektivitu podle zisku, sovětský plánovač mohl efektivitu měřit pouze podle předpokládaného poměru celkových vstupů k celkovému výstupu.

Kromě Misesovy kritiky se objevily také problémy se znalostmi a úvahy o veřejné volbě. Gosplan, který byl vzdálen od každodenního provozu továren, farem, dolů a podobných podniků a často byl podněcován nerealistickými očekáváními vládních úředníků, přicházel s plány, které vyžadovaly, aby podniky dělaly co nejvíce s co nejmenšími náklady. Fáze vyjednávání sice pomohla tento problém trochu zmírnit, ale mnoho podniků nakonec kvůli nedostatku zdrojů nedokázalo splnit výrobní cíle.

Jak již bylo uvedeno, Gosplan také stanovoval mzdy. I když mnoho služeb poskytovala přímo vláda, sovětští občané stále dostávali mzdu, kterou mohli utratit podle svého uvážení, obvykle za maloobchodní zboží. Namísto toho, aby Gosplan vyplácel dělníkům mzdy stanovené trhem, spoléhal se při určování spravedlivé mzdy na marxistické principy týkající se hodnoty práce. Mzdy se dělníkům vyplácely přímo prostřednictvím Gosbanky, ústřední a jediné banky Sovětského svazu, která poskytovala podnikům hotovost a zároveň jim strhávala peníze z účtů.8 Gosbanka hrála roli téměř v každé finanční transakci, která se v Sovětském svazu uskutečnila, což jí umožňovalo pečlivě sledovat podniky a zajistit, aby byl plán Gosplanu řádně dodržován.

Podobným způsobem byly určovány i ceny maloobchodního zboží. Gosplan, který znal celkový objem peněz určených na mzdy, a tedy i objem peněz, které byly k dispozici pro spotřebu, bral tuto částku a stanovoval ji jako hodnotu veškerého zboží, které mělo být v daném roce vyrobeno podle jeho plánu. Odtud by Gosplan mohl stanovit cenu každého zboží, přičemž by se opět typicky opíral o pracovní teorii hodnoty. Výsledný součet hodnot by se rovnal součtu mezd dělníků. Tímto způsobem Gosplan udržoval rigidní ceny, které ideálně odrážely hodnotu práce potřebné k výrobě. Všechny transakce opět probíhaly prostřednictvím Gosbanky.

Sovětský svaz zde narazil na další problém, který Mises předpověděl. Ve společnosti, kde peníze existovaly pouze jako reprezentativní jednotky práce, je nebylo možné použít k racionálním kalkulacím. Podle Misese se ekonomická kalkulace založená na pracovní teorii hodnoty potýkala se dvěma hlavními problémy. Prvním problémem byla rigidita hodnoty práce a to, jak neodráží „materiální výrobní faktory“. Podobně jako jeho kritika, že státní kontrola výrobních prostředků brání racionálnímu rozhodování, Mises tvrdil, že změny v technologii, dostupnosti zdrojů a zboží a efektivnosti výroby nelze zohlednit v jednotkách práce.9 Sovětský horník by mohl za svou práci dostávat mzdu, ale hodnota jeho práce by se neodrazila ve vytěžené rudě předané do ocelárny, ani práce oceláře by se neodrazila v surové oceli předané do továrny. Konečným výsledkem byly ceny, které neodrážely celkové množství práce, jež bylo vynaloženo na dané zboží. Ceny maloobchodního zboží v Sovětském svazu závisely na hrubých odhadech Gosplanu, které neodrážely náklady na výrobu, ať už pracovní nebo jiné. Gosplan je prostě vnímal jako další bilanci, kde na jedné straně byly celkové mzdy a na druhé celková „hodnota“ maloobchodního zboží.

Druhým problémem, kterého si Mises všiml, byla nerovnost různých druhů práce. Práce, jak si všiml Marx i Mises, může být fyzická nebo duševní, kvalifikovaná nebo nekvalifikovaná. Zatímco Marx věřil, že „složitou práci“ lze redukovat na „jednoduchou práci“ a uvažovat o ní v termínech „jednoduché práce“, Mises o tom přesvědčen nebyl. V kapitalistickém systému s peněžní směnou bylo možné měřit hodnotu jednoho druhu práce ve vztahu k jinému druhu práce. Tam, kde práce existovala jako jediná směnná jednotka, bylo možné měřit hodnotu práce pouze v poměru k hodnotě jiné práce, což znamenalo, že „výpočet v poměru k práci by musel stanovit libovolný poměr pro nahrazení složité práce prací jednoduchou“.10 Přiřazení mzdy Gosplanu jako takové bylo na hony vzdáleno původní pracovní teorii hodnoty. Pokud mzdy něco odrážely, pak spíše priority sovětské politiky než hodnotu práce. Gosplan používal vyšší mzdy jako prostředek k podpoře růstu určitých průmyslových odvětví nebo migrace do míst, jako je Sibiř.

Z administrativního hlediska bylo řízení ekonomiky v celé její šíři obtížně proveditelné. Od nerealistických výrobních cílů, ukládaných podnikům, až po časté mezery a nedůslednosti při jejich plnění. Vyrovnávání všech bilancí současně znamenalo, že jeden podnik, který nesplní svou výrobní kvótu, vyvede z rovnováhy všechny ostatní bilance. Společnost Gosplan měla k dispozici pojistky proti selhání, které tento problém řešily, ale málokdy byly dostatečné. Vzhledem k omezení měny a sledování každé finanční transakce ze strany Gosbanky se jednotlivé podniky často dostávaly do situace, kdy nemohly s danými vstupy pokrýt svou produkci a neměly prostředky, jak situaci napravit, což vedlo k již zmíněnému barterovému systému.

Ještě větší problém však představovalo opuštění cenového mechanismu Sovětským svazem. Centrální plánovací rada jednoduše nemohla zohlednit každodenní preference milionů jednotlivců a nemohla ani reagovat na výkyvy v poptávce. Tímto problémem se zabýval F. A. Hayek ve svém eseji Využití znalostí ve společnosti z roku 1945, kde reagoval na argumenty tržních socialistů, že centrální plánovací rada může efektivně stanovovat ceny. Plánovači v Gosplanu však měli k tržním socialistům daleko a ani se nepokoušeli napodobit volný trh. Ceny a výroba se stanovovaly na začátku každého roku, kde zůstávaly pevné až do roku následujícího. Jelikož ceny v Sovětském svazu byly do značné míry libovolné, tržní síly, jako je poptávka, mohly ovlivnit pouze úroveň výroby Gosplanu. Jinými slovy, Gosplan odhadoval poptávku po zboží, nařizoval výrobu, aby pokryl potřebnou nabídku, a pak stanovil ceny zcela nezávisle na nedostatku nebo poptávce po tomto zboží. A to vše ještě předtím, než byly vzaty v úvahu Hayekovy poznámky o centrálním plánování a nedostatečných znalostech.

I s nesčetnými zdroji, které měl Gosplan k dispozici, byl naprosto neschopný předvídat poptávku. Protože produkce byla předem stanovena na roční bázi, když maloobchodníkům došlo zboží na určitý rok, jednoduše už nebylo co prodávat. Stejně tak nemohli maloobchodníci snížit ceny, aby povzbudili spotřebitele k nákupu většího množství výrobku, kterého měli nadbytek, nebo zvýšit ceny výrobku, kterého byl nedostatek a byl široce poptáván. Chronické přebytky a nedostatky začaly definovat sovětskou ekonomiku.11

Gosplan se s přebytky naučil rychle zacházet. Přebytečné zboží nebo komoditu inventarizoval a v příštím roce jednoduše snížili výrobu. S nedostatkem to bylo jinak. Potravin, domácích spotřebičů a téměř každého spotřebního zboží byl někdy nedostatek. Nedostatek byl dokonce i toaletního papíru, což vedlo k ruskému politickému výrazu „televizí si zadek neutřeš“.12 Tento nedostatek se jen dále prohloubil, když sovětská vláda rozhodla, že větší prioritou je rozšiřování armády nebo vítězství ve vesmírných závodech.

To, že se Sovětský svaz zbavil cen, bylo jedním z jeho mnoha pádů. Sovětská ekonomika sice v rámci plánování materiální rovnováhy rostla, ale tento růst byl neefektivní, z velké části byl výsledkem nucené industrializace a lepších technologií a často se odehrával na úkor blahobytu spotřebitelů. Pokud by se Gosplan rozhodl orientovat výrobu na nemaloobchodní zboží, jako jsou tanky a zbraně, museli by se sovětští občané jednoduše obejít bez něj. Misesovy předpovědi o nemožnosti racionální ekonomické kalkulace v socialistickém systému se ukázaly jako pravdivé a sovětská zkušenost posloužila jako důkaz jejich platnosti. Svět bez cen by byl nakonec hrozným místem k životu.

 1. Andrej Illarionov, rozhovor s Trevorem Burrusem a Matthewem Feeneym, Free Thoughts, audio podcast, 26. května 2017.
 2. Státní socialismus byl v marxisticko-leninistickém myšlení druhou fází procesu směřujícího ke skutečnému komunismu. Prvním krokem byl státní kapitalismus, neboť Vladimir Lenin se stejně jako Marx domníval, že kapitalismus musí nutně předcházet socialismu. Státní kapitalismus, jak si ho představoval Lenin, umožňoval vytvořit proletariát s vládními experty, kteří sloužili jako náhražka buržoazie. Následoval by státní socialismus neboli státní vlastnictví výrobních prostředků. Konečně třetím krokem byl komunismus, který Marx shrnul jako „od každého podle jeho schopností, každému podle jeho potřeb“. Ve třetím kroku by vše vlastnilo společenství jako celek. Marxisté často kritizují Stalina za to, že realizoval státní socialismus před vytvořením skutečného proletariátu.
 3. Michael Manove a Martin L. Weitzman, „Aggregation for Material Balances“, Journal of Comparative Economics 2, (1978): 1.
 4. Misesem označované jako „zboží vyššího řádu“.
 5. Ludwig von Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth (Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 1990), 3-4. V době, kdy Mises psal své dílo, nebyl socialistický systém ještě plně zaveden, neboť Sovětský svaz, tehdy jediná komunistická země na světě, se stále považoval za „kapitalistickou“ zemi (viz poznámku 2). Mises proto musel spekulovat o tom, jakou podobu by mohla mít směna za spotřební zboží, a to na základě prací soudobých socialistických ekonomů. Mises vyslovil hypotézu jak o systému, v němž by dělníci dostávali kupony, které by mohli vyměnit za určité spotřební zboží, tak o systému naturální kalkulace, v němž by hodnota zboží byla vyjádřena pouze ve vztahu k jinému zboží. Ani jeden z těchto systémů Sovětský svaz nepřijal.
 6. Tamtéž, 21.
 7. Heinz Kohler, „Soviet Central Planning“, Vassar College.
 8. Tamtéž.
 9. Mises, 27.
 10. Tamtéž, 30.
 11. O „nedostatkových ekonomikách“ komunistických zemí obšírně psal maďarský ekonom Janos Kornai. Nejvýznamnější Kornaiovou prací na toto téma byla jeho kniha z roku 1980 Economics of Shortage.
 12. Grant Brisbee, „A field guide to pooping in the Soviet Union“, SB Nation.

Z originálu A World Without Prices: Economic Calculation in the Soviet Union přeložil Radek Cieslar.
Náhledový obrázek obsahuje prvky nikitabuidarawpixel.com z webu Freepik.com.

O významu cen a o tom, proč peníze nejsou zlo, ale dobrý pomocník, si můžete přečíst v naší poslední publikaci Úvod do rakouské ekonomie.


Pomozte nám šířit svobodu

Podpořte Students for Liberty v naší činnosti. Díky soukromým příspěvkům můžeme nadále publikovat obsah, vydávat tištěné materiály a pořádat vzdělávací akce. Budeme taky velmi rádi, pokud nám pomůžete rozšířit obsah mezi další lidi.

Podpořte nás Sdílet na Facebooku

Sledujte nás!

Naši aktivitu můžete sledovat taky na sociálních sítích!


Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.